• หน้าแรก

  • KM

  • การประเมินความเสี่ยงความเป็นพิษของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

การประเมินความเสี่ยงความเป็นพิษของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

  • หน้าแรก

  • KM

  • การประเมินความเสี่ยงความเป็นพิษของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

การประเมินความเสี่ยงความเป็นพิษของสารเคมีที่มีต่อสุขภาพมนุษย์

การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตราย โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน

1.การระบุถึงอันตราย (Hazard identification) คือ ความพยายามในการหาหรือสำรวจว่าสารเคมีชนิดใดในสถานที่ใดที่ทำให้เกิดสารพิษและมีผลต่อสุขภาพรวมถึงการบันทึกข้อมูลระดับความเข้มข้นที่ได้รับเชิงปริมาณ ระยะเวลาที่ได้รับ ซึ่งข้อมูลจากขั้นตอนนี้มีความสำคัญในการนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป

2.ความสัมพันธ์ของการตอบสนองกับปริมาณพิษที่ได้รับ (Dose-response relationships) คือ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ว่าขนาดของการสัมผัสที่ได้รับระดับต่างๆ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร ซึ่งจะช่วยในการระบุระดับความปลอดภัย ในเรื่องระดับการสัมผัส และระยะเวลาและระดับความปลอดภัยเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีดังกล่าว

3.การประเมินการสัมผัส (Exposure assessment) ในส่วนขั้นตอนนี้เป็นการประเมินระดับการสัมผัสส่วนบุคคลว่าได้รับพิษจากสารเคมีมากน้อยเพียงใด โดยจะพิจารณาจากวิธีการสัมผัส ขนาดการสัมผัส ระยะเวลาการสัมผัส รวมถึงตัวกลางในการสื่อสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมมาถึงมนุษย์

4.การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (Risk characterization) ขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลจาก 3 ขั้นตอนขั้นต้นมาร่วมพิจารณา เช่น การสัมผัสกับสารเคมีในสถานที่นั้นๆ เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยง ก็จะต้องสามารถอธิบายบอกได้ว่า มีความเสี่ยงในระดับขั้นใด และระดับความเสี่ยงสูงสุด ต่ำสุด มีค่าเป็นเท่าใด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากขั้นตอนนี้จะทำให้การตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น และเจ้าหน้าที่สามารถออกแบบหรือหาแนวทางในการช่วยลดระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้

โพสต์เมื่อ :
22 สิงหาคม 2561 10:08:56
 377
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์