KM

94 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
27 พฤษภาคม 2562 11:08:54
‼️🙅‍♀️ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า🙅‍♀️‼️ แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง
0 คะแนน
|
177 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 เมษายน 2562 11:44:45
บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
0 คะแนน
|
359 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:29:30
การทำระบบ GMP เมื่อเราทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง มาดูกัน... 1. ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ 2. เป็นแนวทางการผลิต เพื่อประกันว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพปลอดภัย ตรงตามที่มาตรฐานกำหนด และผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอในทุกๆ ล็อตการผลิต 3. ช่วยลดข้อผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนที่จะผลิตไม่ได้มาตรฐาน 4. ป้องกันไม่ให้มีข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งขจัดปัญหามิให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อน 5. ส่งผลต่อคุณภาพอาหารในระยะยาว และช่วยลดต้นทุนการผลิต 6. มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล 7. มีการควบคุม และรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของโรงงาน 8. สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน 9. ช่วยสร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน 10. ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมินงานในโรงงาน
0 คะแนน
|
211 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:26:53
เอ๊ะ!!...ทำยังไงดีที่จะไม่ให้ผลิตภัณฑ์ของเราปนเปื้อนหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามา วันนี้เราขอเสนอวิธีง่ายๆ 4 ข้อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะปะปนมาในอาหารกันค่ะ 1) ทำสภาพแวดล้อมการผลิตให้สะอาด ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวนไม่ให้เข้ามาในบริเวณโรงงาน แบ่งเขตให้ชัดเจน (Zoning) แยกกระบวนการผลิตที่มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนแล้วทำอันตรายต่อผู้บริโภคออกจากบริเวณที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสูง เช่น ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด, ห้องเก็บกล่องกระดาษ เป็นต้น 2) เลือกวัสดุ, วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ควรเลือกวัสดุ, วัตถุดิบ, และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด, วางใจในคุณภาพได้ ทำความสะอาดวัสดุ, วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ให้ดีก่อนนำมาใช้ 3) ป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากตัวคน ให้พนักงานสวมชุดที่สะอาด รวมถึงหมวกคลุมผม, ถุงมือ, หน้ากาก ให้พนักงานล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายอยู่เสมอ 4) ตรวจสอบจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นปัญหา, หามาตรการแก้ไข และประเมินผลการแก้ไขอยู่เสมอ
0 คะแนน
|
110 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:24:29
มาดูกันว่าข้อกำหนดทั่วไปของ GMP มีอะไรกันบ้าง... 1. สุขลักษณะของสถานที่ตั้งกับอาคารผลิต สถานที่ตั้งตัวอาคารกับบริเวณใกล้เคียง จะต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทำให้อาหารที่ผลิตเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย และอาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างที่ง่ายแก่การบำรุงสภาพรักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีพื้นที่เพียงพอ ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็นสัดส่วน มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความชื้นหรือฝุ่นละอองจากการผลิต 2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต จะต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทาน จำนวนเครื่องมือ เครื่องจักรกับอุปกรณ์ต้องมีอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละประเภท การจัดเก็บอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว ควรจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากฝุ่นละอองกับสิ่งสกปรกต่างๆ 3. การควบคุมกระบวนการผลิต การดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องมีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาลที่ดี ทั้งวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อาหาร 4. การสุขาภิบาล เป็นเกณฑ์สำหรับสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งหลาย เช่น น้ำใช้ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง การป้องกันและกำจัดสัตว์กับแมลง 5. การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่อาหาร โดยต้องทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ทั้งก่อนและหลังการผลิต บุคลากร สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากการปฏิบัติงานและตัวบุคลากร ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตจะต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นวัณโรคในระยะอันตราย โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจหรือโรคเรื้อน
0 คะแนน
|
550 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:22:46
รู้ไว้ใช่ว่า...ใส่บ่าแบกหาม GMP มี 2 ประเภทนะจ๊ะคือ 1. GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) เป็นหลักเกณฑ์ที่นำไปใช้ปฏิบัติสำหรับอาหารทุกประเภท 2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก GMP ทั่วไป เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของความเสี่ยงกับความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น
0 คะแนน
|
145 ผู้เข้าชม
5395 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์