KM

132 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:15:40
องค์กรเรามีระบบ HACCP แล้วมันดียังไงกันนะ? วันนี้เราจะมาบอกข้อดีของระบบ HACCP โดยหลายคนอาจจะสงสัยและยังไม่ทราบว่ามันดียังไง งั้นเรามาดูกันเลย... 1. เป็นระบบที่นำมาใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่นๆ ได้ 2. เป็นระบบที่นำมาใช้ในการควบคุมอันตรายจากสารเคมี สิ่งแปลกปลอมกับจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง 3. เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้มีความปลอดภัย 4. ช่วยป้องกันการสูญเสียจากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 5. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพ 6. เพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า 7. เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและผลิตภัณฑ์ 8. เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพ ISO 9000 9. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะคุณภาพด้านความปลอดภัย 10. สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับโรงงาน โดยมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบ 11. เป็นระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารที่สามารถขอรับการรับรองได้
0 คะแนน
|
147 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:06:35
หลักการที่ 1 ดำเนินการวิเคราะห์อันตราย วิเคราะห์อันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่อาจมีต่อผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยการประเมินความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต จากนั้นจึงกำหนดวิธีการป้องกัน เพื่อลดหรือขจัดอันตรายเหล่านั้น หลักการที่ 2 หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในกระบวนการผลิต จุดควบคุมวิกฤต หมายถึง ตำแหน่ง วิธีการ หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่งหากสามารถควบคุมให้อยู่ในค่าหรือลักษณะที่กำหนดไว้ได้แล้ว จะทำให้มีการขจัดอันตรายหรือลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นได้ หลักการที่ 3 กำหนดค่าวิกฤต การกำหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมค่าวิกฤต ค่าวิกฤตอาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะเป้าหมายของคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ต้องการของผลผลิต ณ จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์สำหรับการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าจุดควบคุมวิกฤตอยู่ภายใต้การควบคุม หลักการที่ 4 กำหนดระบบเพื่อตรวจและติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ทำการเฝ้าระวัง โดยกำหนดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีแผนการตรวจสอบหรือเฝ้าสังเกตการณ์ และบันทึกข้อมูล เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การปฏิบัติงาน ณ จุดควบคุมวิกฤต มีการควบคุมอย่างถูกต้อง หลักการที่ 5 กำหนดมาตรการแก้ไข เมื่อตรวจสอบพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม กำหนดมาตรการแก้ไขสำหรับข้อบกพร่อง และใช้มาตรการนั้นทันที กรณีที่พบว่า จุดควบคุมวิกฤตไม่อยู่ภายใต้การควบคุมตามค่าวิกฤตที่กำหนดไว้ หลักการที่ 6 กำหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบ HACCP ทบทวนประสิทธิภาพของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่ รวมทั้งใช้ผลการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการยืนยันว่าระบบ HACCP ที่ใช้อยู่นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ หลักการที่ 7 กำหนดมาตรการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสม จัดทำระบบบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิดไว้ เพื่อเป็นหลักฐานให้สามารถค้นได้เมื่อจำเป็น
0 คะแนน
|
585 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:05:02
เรามาทำความรู้จักกับ HACCP ในแบบฉบับกระชับ เข้าใจง่าย ได้ใจความกันคะ!!! HACCP หรือเรียกง่ายๆ ว่า แฮซเซป ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Point คือ การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันอัตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมใดๆ โดยมีกระบวนการดำเนินงานเชิงวิทยาศาสตร์คือ มีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกันที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
0 คะแนน
|
276 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 16:02:11
ประโยชน์ของมาตรฐาน BRC มีอะไรบ้าง...มาดูกัน 1. เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ ซึ่งอนุญาตให้การตรวจประเมินสามารถทำได้โดยหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (Third-party certification body) ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65 2. เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ส่งมอบ (Suppliers) และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง 3. ขอบเขตของข้อกำหนดครอบคลุมทั้งในด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 4. เป็นหลักประกันให้ผู้ผลิตและผู้ส่งมอบปฏิบบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good hygiene practices) 5. ระบบมีการตรวจสอบติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปฏิบัติถูกต้องในด้านการควบคุมคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
0 คะแนน
|
153 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 14:49:20
เรามาดูกันว่าเอกสาร BRC ส่งผลดีต่อผู้บริโภคอย่างไร? นอกจากการได้รับเอกสาร BRC จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคแล้ว จากข้อกำหนดส่วนต่างๆ ของ BRC ยังเป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่สถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีอันตรายหรือสารต้องห้าม มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิต ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจในสินค้าต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และถึงแม้ว่าสินค้าจะได้แพร่กระจายไปถึงมือผู้บริโภคแล้ว หากเกิดปัญหาใดๆ ก็ยังสามารถสอบถามหรือติดตามไปยังผู้ผลิตได้ตามมาตรฐานที่เอกสาร BRC กำหนดไว้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าต่างๆ ที่ได้ซื้อมานั้นจะมีความปลอดภัย มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้หากพบปัญหาใดๆ หลังการซื้อสินค้า
0 คะแนน
|
125 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 14:47:52
เรามาดูกันว่า BRC นั้นดีไฉน!!! มันสำคัญต่อธุรกิจเรายังไงกัน... ก็เนื่องจากว่า BRC คือการรวมกลุ่มขององค์กรระดับโลกที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นแนวปฏิบัติในแวดวงอุตสาหกรรมด้านต่างๆ มาอย่างยาวนาน การที่สถานประกอบการของเราได้รับเอกสาร BRC และการรับรองที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ จึงเป็นตัวช่วยยืนยันถึงการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน เป็นไปตามระบบความปลอดภัยระดับสากล มีความสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์การอุตสาหกรรมต่างๆ และข้อกฎหมายของไทยและสากล เอกสาร BRC จึงเป็นตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ
0 คะแนน
|
142 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 14:45:38
ถ้าเลือกมาตรฐาน BRC แล้วเราจะได้อะไร? - ได้รับการยอมรับทั่วโลกและได้รับการรับรองมาตรฐาน GFSI - ได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกทั่วโลก ลดภาระการตรวจสอบหลายรายการ - ได้ลดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และข้อร้องเรียน รวมถึงการปฎิเสธผลิตภัณฑ์ - ได้เพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าเปิดโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ
0 คะแนน
|
140 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 กรกฎาคม 2561 14:43:14
วันนี้มาทำความเข้าใจกับหลักการทั่วไปของมาตรฐาน BRC กัน!!! มาตรฐาน BRC ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักๆ ด้วยกันคือ 1. การนำระบบ HACCP ไปประยุกต์ใช้ 2. การจัดทำเอกสารและระบบบริหารด้านคุณภาพ 3. การควบคุมมาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน การควบคุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบุคลากร ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องตามกฎหมายผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ขาย (ผู้ค้าปลีก) โดยให้ความสำคัญกับ - การแสดงรายละเอียดของวัตถุดิบ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) หรือส่วนประกอบของอาหารที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยและมีหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต - ความสามารถของผู้ผลิต (Supplier) ที่จะจัดส่งวัตถุดิบและบริการที่ถูกต้องตามข้อตกลงและมีระบบการควบคุมการผลิตที่เหมาะสม - การเข้าตรวจเยี่ยมหรือตรวจสอบผู้ผลิตที่ควบคุมและประเมินผู้ส่งออกในเรื่องความปลอดภัย - การกำหนดและการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ - การเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints)
0 คะแนน
|
170 ผู้เข้าชม
9283 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์