LATEST NEWS

อบรมและร่วมกันทำ Work Shop ในหัวข้อการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินภายใน Internal Audit ของพี่ๆ IRPC
การร่างแผนประเมินความเสี่ยงในแต่ละแผนกของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์