Welcome to our website, we have over 17 years of experience in ISO Consultant.

ISO Sustainability ( บริการดูแลรักษาระบบ ISO ในองค์กรให้ยั่งยืน )

ISO Sustainability ( บริการดูแลรักษาระบบ ISO ในองค์กรให้ยั่งยืน )

เราช่วยคุณแก้ปัญหาระบบ ISO ที่ทำแล้วใช้ไม่ได้จริง ขาดประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุจากหลายๆปัญหา เช่น เซ็ตระบบไม่ดี,ทีมงานลาออก,Audit ไม่ผ่าน ฯลฯ เราช่วยคุณได้ผ่านโครงการตาม Models นี้บริการพัฒนาระบบขั้นสูง การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนจึงเป็น “เรื่องสำคัญ” ที่ทุกธุรกิจต้องบูรณาการและขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบตามบริบทองค์กร เพื่อรับมือความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้นธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 


กระบวนการให้คำปรึกษา ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

กระบวนการที่ 1
การวิเคราะห์บริบท ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Materiality)

กระบวนการที่ 2การกำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร (Policy)
กระบวนการที่ 3การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Strategy)
กระบวนการที่ 4การขับเคลื่อนความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation)
กระบวนการที่ 5การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Disclosure)


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์