• หน้าแรก

  • KM

  • ประโยชน์ของ ระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ ระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

  • หน้าแรก

  • KM

  • ประโยชน์ของ ระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ ระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพประโยชน์ของ ระบบบริหารงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ

       “ระบบบริหารงานคุณภาพ” ถ้าให้ความหมายกันตามชื่อ คือ การกำหนดระบบการบริหารจัดการในองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ทั้งที่มุ่งเน้นผลกำไร และไม่

แสวงหากำไร ให้มีการบริหารจัดการ ที่มีการกำหนด เป้าหมาย แผนงาน มาตรฐานงานแต่ละขั้นตอนให้มีความสัมพันธ์กัน มุ่งสร้าง ระบบที่มีการส่งมอบ

ผลลัพธ์ที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในขั้นตอนถัดไป หรือผู้ใช้งานสุดท้าย (ลูกค้า) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงเป็นระบบที่มุ่งสร้าง

ให้ทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็น

ระเบียบ ระบบ สอดคล้องกับ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ

     เมื่อเอ่ยถึงประโยชน์ที่แท้จริง ที่องค์กรจะได้รับ หากมีประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างเต็มสิทธิภาพ

จะมีดังนี้

1.การดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการจัดการกับความเสี่ยงอย่างครบถ้วน พอดี

2.มีเป้าหมาย ทิศทาง ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม วัดผลความสำเร็จได้ และเป็นไปอย่างเหมาะสม

3.มีการเตรียมการตอบสนองอย่างเพียงพอต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงานของธุรกิจและที่จะส่งผลกระทบต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า

4.มีสายการบังคับบัญชา บทบาท หน้าที่ความผิดชอบ ภารกิจ เป้าหมาย เหมาะสม ท้าทาย

5.มีการถ่ายทอด ฝึกอบรมการทำงาน การสอนงานของหัวหน้างาน รวมไปถึงการประเมินทักษะ ความสามารถอย่างเป็นระบบ

6.มีระบบเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร และบันทึกต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ ทำให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างต่อเนื่อง

7.มีการสอบเทียบ เครื่องมือ อุปกรณ์วัดงาน ให้มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง สร้างความน่าเชื่อถือ

8.มีการบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักร ให้ใช้งานได้อย่างเต็มสมรรถนะ

9.มีแผนการปฏิบัติงาน และมีหลักฐานการติดตามตามความคืบหน้าได้ ป้องกันการเกิดปัญหาการล่าช้าของการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

10.มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร รับคำสั่งซื้อ รับข้อร้องเรียน และวัดประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

11.มีมาตรฐานการทำงานใน กระบวนต่าง ๆ อาทิเช่น การออกแบบ, การผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

12.มีการตรวจติดตาม การเฝ้าระวัง การวัด วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ขององค์กร

13.มีการประชุม ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

14.มีขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง (สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด) อย่างเป็นระบบ สร้างมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการป้องกัน การเกิดซ้ำของ

ปัญหา

15.เกิดการ ปรับปรุง พัฒนา องค์กร อย่างต่อเนื่องทันกับทุกยุค ทุกสมัยจะเห็นว่า ข้อดีของการดำเนินงาน ตามระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรตาม

ISO 9001:2015 จึงไม่เพียงแต่มีไว้เพื่อใส่กรอบแขวนไว้แต่หากมีการตั้งอกตั้งใจทำตามข้อกำหนดแต่ละข้ออย่างจริงจังกันแล้ว ย่อมส่งผลดีกับทุกองค์กรแน่นอน
 253
ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์