Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ประโยชน์และข้อกำหนดของ ISO9001:2015

ประโยชน์และข้อกำหนดของ ISO9001:2015                     บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทยที่เปิดบริษัทมาแล้วกว่า 35 ปี ปัจจุบัน มีพนักงานประจำกว่า 300 คน ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเฉพาะด้านในทุกด้านกว่า 50 คน โดยทาง COT ได้เรียนเชิญอาจารย์ เอกพงศ์ สงเคราะห์ เข้าไปอบรมข้อกำหนด ISO9001:2014 ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในระบบและสามารถนำระบบไปใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์