Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO45001:2018


ISO 45001
คือจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Management System : OH&S) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการความเสี่ยง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยทำการวัดการปกป้อง และป้องกันอย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งองค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ระบบการจัดการ ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนการจัดการกับความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด อื่นๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์


ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 45001
1.พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งลดการบาดเจ็บของพนักงานที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยดีขึ้น
2.ช่วยลดต้นทุนได้ในระยะยาว เพราะสามารถควบคุมและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สินของทางองค์กรได้
3.องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพรบ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 รวมทั้งกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่น ต่อผู้ลงทุน

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 45001 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 682
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์