Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

HALAL


มาตรฐานอาหารฮาลาล
เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ สำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาลจะแตกต่างกันในหลักการสำคัญ คือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน HALAL
1.มุสลิมได้บริโภคอาหารฮาลาลที่เชื่อได้ว่าถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามมีคุณค่าอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม (ฮารอม)และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ
2.ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามและปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรองฮาลาลอย่างเคร่งครัดตลอดจนบริหารคุณภาพอาหารตามมาตรฐานฮาลาล
3.ประเทศชาติได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจรทั้งในด้านการพัฒนาวัตถุดิบปัจจัยการผลิตของผู้ประกอบการการตลาดและการปรับปรุงกลไกการรับรอง""มาตรฐานอาหารฮาลาล"" ขององค์กรศาสนาอิสลาม เพื่อส่งออกอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก

ทำไมจึงต้องเป็น Splendid Consultant
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน HALAL ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 646
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์