Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

5 แนวทางสำคัญ สำหรับมือใหม่ ISO9001:2015 !!

5 แนวทางสำคัญ สำหรับมือใหม่ ISO9001:2015 !!5 แนวทางสำคัญ สำหรับมือใหม่ ISO9001:2015 !! 1) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง : ให้องค์กรของท่านมองว่านี้คือโอกาสที่องค์กรจะพัฒนา ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นจุดแข็งให้เหนือกว่าบริษัทคู่แข่งขององค์กรท่าน หากท่านมองว่าเป็นอุปสรรคที่จะเริ่มพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่แล้ว ท่านจึงต้องปรับเปลี่ยนความคิดนั้นและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ 

2) ปรับเปลี่ยนการสื่อสาร : หากต้องการเป็นองค์กรที่จัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องเป็นบริษัทที่สื่อสารวิสับทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการปรับเปลี่ยนได้อย่างชัดเจน และแน่วแน่ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจในสิ่งเดียวกัน 

3) การมีส่วนร่วมของพนักงาน : ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของท่านคือ พนักงานของท่านจะให้ความร่วมมือหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งคุณสามารถทำให้พวกเขาให้ความร่วมมือได้โดยใช้เทคนิคการวัด KPI และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและจัดให้มีการแข่งขันกันในทุกระดับตำแหน่งเพื่อดูผลงานที่ดีที่สุด 

4) การจัดอบรมที่เหมาะสม : การปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พนักงานควรจะต้องมีทักษณะและเรียนรู้วิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมจึงเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่จะทำให้พนักงานขององค์กรท่านเข้าใจบทบาทที่จะต้องดำเนินการต่อ มิใช่เพียงแค่พนักงาน แต่ร่วมถึงทีมผู้บริหารระดับสูงก็เช่นเดียวกัน เท่านี้การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ก็จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

5) การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป : การเร่งรีบดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การเร่งรีบจนเกินไปอาจทำให้ตกหล่นสิ่งสำคัญระหว่างทางได้ ดังนั้นการดำเนินการค่อยปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดการหยุดชะงัก หรือการกระทบกับระบบอื่นๆ ในองค์กรที่ดำเนินการอยู่ การพัฒนาที่ค่อยเป็นค่อยไปมีประาิทธิภาพดีกว่าการที่จะต้องหยุดชะงักหรือการล้มเหลวของแผนงานจากการตกหล่นข้อมูลสำคัญ 

 377
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์