Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

หัวใจสำคัญขององค์กร

หัวใจสำคัญขององค์กร

ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในองค์กรมากขึ้น

ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลดีต่อองค์กร เนื่องจากพนักงานขององค์กร ถือว่าเป็น “ทุนมนุษย์  (Human capital)” 

เนี่ยคือหัวใจสำคัญในการช่วยให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืน  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001 และOHSAS 18001

จึงเป็นระบบมาตรฐานการจัดการที่หลายองค์กรนำมาใช้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร

 994
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์