Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO 9001:2015


ISO 9001
คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยจะมีการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำงานผ่านระบบอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับองค์กร
ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมจากองค์กรทั่วโลก จนกลายเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณภาพมาตรฐานในการค้าระดับสากลอีกด้วย

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 9001 
1. การทำงานมีระบบ และมีคุณภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2. สินค้าและบริการมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
3. ระบบมีการวัดผลการทำงานที่ชัดเจนและยุติธรรมส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
4. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
5. มีระบบการจัดการเอกสาร ดีขึ้นสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant 
✅ ความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง : เราเป็นเจ้าแรก ๆ ในการให้บริการให้คำปรึกษาระบบมาตรฐาน ISO 9001 ในประเทศไทย และมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในทุกรูปแบบของธุรกิจ
✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 16 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย
✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้
 1543
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์