Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

ISO14064ISO 14064
เป็นระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อทวนสอบผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยจัดทำเป็นรายงาน ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ส่วน ได้แก่

ISO 14064-1 เน้นการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร 

ISO 14064-2 เน้นเรื่องข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การติดตามตรวจสอบ และการรายงานกิจกรรม

ISO 14064-3 เน้นเรื่องข้อกำหนดและข้อแนะนำสำหรับการทวนสอบและการยืนยันความถูกต้องของรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ประโยชน์ของระบบมาตรฐาน ISO 14064

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
  2. ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน สร้างกำไร
  3. สร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทำไมถึงต้อง Splendid Consultant

✅ ประสบการณ์ที่มากมาย : เราสะสมความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่ามายาวนานมากกว่า 17 ปี โดยมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุด ทั้งในระดับประเทศและ Start-up มากกว่า 2,000 ราย

✅ วิธีการที่มีประสิทธิภาพ : จากประสบการณ์กว่า 17 ปี ทำให้เราได้ปรับปรุงวิธีการของเราและได้รับการพิสูจน์กับลูกค้าทุกรายว่ามีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

 225
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์