CONSULTANT

Best Seller
Recommend
New
SDO-P00001
ISO9001:2015
SDO-P00001
ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
เข้าชม : 812
Best Seller
Recommend
New
C0-P00002
ISO14001:2015
C0-P00002
ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ
เข้าชม : 567
Best Seller
Recommend
New
C0-P00003
ISO45001:2018
C0-P00003
ISO45001:2018 คือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร
เข้าชม : 519
Best Seller
Recommend
New
C0-P00004
BCM,ISO22301 คือ มาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third Party Certification) ได้
เข้าชม : 623
Best Seller
Recommend
New
C0-P00005
IATF16949:2016
C0-P00005
IATF16949 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ คือ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องกันการบกพร่องต่างๆ ลดความความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต และความผันแปรของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
เข้าชม : 473
Best Seller
Recommend
New
C0-P00006
ISO20000 คือ มาตรฐานการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการบริการและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งภายในและภายนอกซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานและลูกค้า เป้าหมายสูงสุดคือการบริหารจัดการบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพโดยรวมจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่สำคัญตั้งแต่การรายงานการจัดการระดับบริการการจัดทำงบประมาณและการบัญชีสำหรับบริการด้านไอทีเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลซัพพลายเออร์เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงและการจัดการเผยแพร่
เข้าชม : 372
ISO27000 คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของฐานข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร
เข้าชม : 486
ISO 13485 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนี้ คือ การควบคุมอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ สอดคล้องกันเป็นสากล
เข้าชม : 626
ISO50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
เข้าชม : 368
ISO31000 คือ มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยง โดยการให้หลักการและแนวทางที่ครอบคลุมมาตรฐานนี้จะช่วยให้องค์กรที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของพวกเขา ไม่ว่าคุณจะทำงานในที่สาธารณะองค์กรเอกชนหรือชุมชนที่คุณสามารถได้รับประโยชน์จาก BS ISO 31000 เพราะมันนำไปใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่รวมทั้งการวางแผนการดำเนินงานการจัดการและกระบวนการสื่อสาร ในขณะที่ทุกองค์กรในการจัดการความเสี่ยงที่มีขอบเขตแนะนำการปฏิบัติที่ดีที่สุดตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนาในการปรับปรุงเทคนิคการจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา
เข้าชม : 384
New
FSSC22000 คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน โดยมาตรฐาน FSSC 22000 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมาพันธ์อาหารและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของสหภาพยุโรป (The Confederation of Food and Drink Industries of the European Union: CIAA) สามารถนำไปใช้ในการรับรองมาตรฐานอาหารได้
เข้าชม : 396
New
HACCP คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร
เข้าชม : 403
New

GHP

GHP คือ เป็นแนวทางพื้นฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอันตรายทางอาหาร (food hazard) ทั้งอันตรายทางกายภาพ อันตราย ทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ มีหลักเกณฑ์ GHP มีความคล้ายคลึงกับหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) โดยครอบคลุมตั้งแต่สุขอนามัยของสถานที่ผลิต วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ สุขอนามัยในทุก ขั้นตอนการผลิต การบำรุงรักษาสถานที่ผลิต และการขนส่งจนกว่าสินค้าจะถึงมือผู้บริโภค
เข้าชม : 440
New

BRC

ย่อมาจากคำเต็มว่า The British Retail Consortium หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Sainsbury's, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operative Group และ Asda Stores มาตรฐาน BRC ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 4 (issue 4) มีผลบังคับใช้เมื่อปีค.ศ. 2005
เข้าชม : 478
New
ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล
เข้าชม : 579
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์