ข้อเสนอพิเศษ!! สำหรับ START UP และ SME


- วางระบบ ISO9001:2015 ราคา 95,000 บาท
- วางระบบ ISO14001:2015 ราคา 105,000 บาท

      (แถมฟรี : เรียนฟรี 2 ครั้ง,APP EASYISO 4.0,ไวนิล PR brand ฯลฯ)

LATEST NEWS

โพสต์เมื่อ : 
20 สิงหาคม 2563 11:05:32
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
126 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
20 สิงหาคม 2563 11:03:39
บริษัท ชาร์มเมอร์ซานิทารีแวร์ จำกัด
91 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
20 สิงหาคม 2563 11:00:45
บริษัท ภานุรักษ์ ทัวร์ จำกัด
98 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
20 สิงหาคม 2563 10:58:57
บริษัท มิตรภาพพลาสติก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
138 ผู้เข้าชม

Latest Articles

โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:24:10
ขั้นตอนการขอรับรองอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็ตรงกับที่คุณคิด หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง ทำตามขั้นตอน 6 เหล่านี้
278 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:23:35
 “ระบบบริหารงานคุณภาพ” ถ้าให้ความหมายกันตามชื่อ คือ การกำหนดระบบการบริหารจัดการในองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ทั้งที่มุ่งเน้นผลกำไร และไม่แสวงหากำไร ให้มีการบริหารจัดการ ที่มีการกำหนด เป้าหมาย แผนงาน มาตรฐานงานแต่ละขั้นตอนให้มีความสัมพันธ์กัน มุ่งสร้าง ระบบที่มีการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดี ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในขั้นตอนถัดไป หรือผู้ใช้งานสุดท้าย (ลูกค้า) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงเป็นระบบที่มุ่งสร้างให้ทุกกระบวนการของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ ระบบ สอดคล้องกับ มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ต้องการ
58 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:22:57
ระดับคุณภาพขององค์กร โดยลักษณะธรรมชาติแล้วจะครบถ้วนได้ก็คงต้องทราบถึงความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อทำให้เราบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งองค์กรคุณภาพอาจจะระบุอะไรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการสิ่งเหล่านั้น นอกเหนือจากการมองแค่คุณภาพของสินค้าและบริการและเพียงแค่ความคาดหวังของลูกค้าเท่านั้น การจะบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืนองค์กรควรจะมุ่งเน้นบนความจำเป็นและความคาดหวังของผู้ที่เรามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยโดยมุ่งเน้นให้เขาเหล่านั้นเกิดความพึงพอใจ
67 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:22:26
การรับรองมาตรฐาน ISO แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่ได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่มีอิสระ (Certification Body) การรับรองที่จะนำผลประโยชน์ทางธุรกิจก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยการช่วยองค์กรที่โดดเด่นจากกลุ่มธุรกิจเดียวกันสามารถเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ในขณะที่ช่วยรักษาสิ่งเดิมที่มีอยู่ ISO ช่วยจัดระเบียบและจัดการองค์กรโดยองค์กรจะได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
72 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:21:41
มาตรฐานสากลได้ให้ข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการและส่งผลกระทบต่อทุกคน, ทุกที่ มาตรฐานทำให้มั่นใจว่าธุรกิจดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพและให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้า มาตรฐานสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยธุรกิจในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจากการเกษตรจนถึงเพื่อการดูแลสุขภาพ
121 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
25 สิงหาคม 2563 15:21:12
กว่า 70 ปีที่ผ่านมา ISO ได้เผยแพร่มาตรฐานสากลครอบคลุมทุกแง่มุมของเทคโนโลยีและการผลิตทั่วโลก สำนักงานใหญ่ ISO อยู่ในเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก
132 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์