บริการให้คำปรึกษาวางระบบตามมาตรฐานสากล กว่า 20 ระบบ

 SPLENDID CONSULTANT เรามีความเชื่อว่าคุณภาพงานที่ดีต้องเริ่มจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เราจึงคัดสรรแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ความเชี่ยวชาญของบุคลากร SPLENDID CONSULTANT สามารถพิสูจน์ได้จากประกาศนียบัตรต่างๆ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งจากการจัดอบรมภายในและการสอบเพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กรที่ได้มาตรฐานในระดับสากล


งานบริการที่ปรึกษา

งานบริการที่ปรึกษา

20 รายการ
ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
31 ผู้เข้าชม
ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ
13 ผู้เข้าชม
ISO45001:2018 คือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการควบคุมความเสี่ยงที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายจากกิจกรรมภายในองค์กร
23 ผู้เข้าชม
BCM,ISO22301 คือ มาตรฐานให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กร และผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นกรอบการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐาน BCM นี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร ประเภท ทุกขนาดได้ และสามารถขอรับรองจากหน่วยงานตรวจประเมินภายนอก (Third Party Certification) ได้
19 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 27001 คือ ระบบบริหารความปลอดภัยของฐานข้อมูล เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายงานความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลภายในองค์กร
22 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 27701:2019 มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นส่วนขยายจากISO/IEC 27001 มาตรฐานจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรฐาน ISO / IEC 27002 หลักปฏิบัติสำหรับการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล ในมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ฉบับนี้ ได้ถูกประกาศใช้และยอมรับไปทั่วโลก โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีที่องค์กรควรบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
22 ผู้เข้าชม
อะไรคือ ISO/IEC 20000 ISO/IEC 20000คือมาตรฐานระบบจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำในระดับสากล โดยมุ่งหมายให้สร้างความมั่นใจในคุณภาพของบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทของคุณมอบให้ มาตรฐานนี้มีแนวทางของข้อกำหนดในการจัดตั้งระบบการจัดการและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อบริหารจัดการกับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทของคุณ
21 ผู้เข้าชม
IATF16949 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ คือ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องกันการบกพร่องต่างๆ ลดความความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต และความผันแปรของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต
23 ผู้เข้าชม

BRC

The British Retail Consortium หรือ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (food safety) ที่เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น Tesco, Sainsbury's, Iceland Foods, Waitrose, Safeway, The Co-operative Group และ Asda Stores มาตรฐาน BRC
24 ผู้เข้าชม

GHP

GHP คือ เป็นแนวทางพื้นฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภทอาหาร ยา เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ต่างๆ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันอันตรายทางอาหาร (food hazard) ทั้งอันตรายทางกายภาพ อันตราย ทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ
38 ผู้เข้าชม
ISO 55001 เป็นกรอบสำหรับระบบการจัดการสินทรัพย์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเพื่อสนับสนุนงานในการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์ของคุณจากการรวมกิจการเพื่อปลด ระบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดการความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในโครงสร้างลักษณะที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างมูลค่าต่อเนื่อง
9 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ ถึงการเก็บบันทึกและการรายงานผล
26 ผู้เข้าชม
ISO22716 ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวทาง GMP (Good Manufacturing Practice) และสอดคล้องกับกฎระเบียบของกลุ่มสหภาพยุโรป
10 ผู้เข้าชม
HACCP คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง ประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร
22 ผู้เข้าชม
ISO 41001 เป็นมาตรฐานในด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกฉบับแรกของโลกและมีศักยภาพในการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรด้วยการปรับปรุงสถานที่ทำงานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพ
28 ผู้เข้าชม
FSSC22000 คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร โดยรวมมาตรฐาน ISO 22000 หรือ Food Safety Management System รับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน
25 ผู้เข้าชม
ISO50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้องค์กรดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการลดต้นทุนด้านพลังงาน
13 ผู้เข้าชม
ISO 13485 คือ ระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่พัฒนาขึ้นสำหรับ ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ วัตถุประสงค์หลักของมาตรฐานนี้ คือ การควบคุมอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ สอดคล้องกันเป็นสากล
26 ผู้เข้าชม
มาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System)โดยมีองค์ประกอบสําคัญ คือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด "สายโซ่การผลิต" จะต้อง "ฮาลาล" คือถูกต้องตามบัญญัติ ศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง "ฮารอม" คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อน
25 ผู้เข้าชม
ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานตัวแรกในกลุ่มของมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงนั้น ไม่ได้มีการพัฒนาไว้สำหรับอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ หรือสำหรับระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในสาขาใดสาขาหนึ่ง แต่เป็นการจัดเตรียมแนวทางและโครงสร้างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับส่วนปฏิบัติการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
21 ผู้เข้าชม
161 ผู้เข้าชม
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และความพึงพอใจของท่าน เพื่อให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์นี้ อ่านเพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์