KM

132 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:25:08
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
53 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:21:52
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
0 คะแนน
|
59 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
29 มิถุนายน 2563 15:12:06
CAR ย่อมาจากคำว่า " Corrective Action Request " หมายถึง การร้องขอให้องค์กรการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น
0 คะแนน
|
324 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:12:55
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ WP ปัจจุบัน กับ WP ที่ผ่านมามีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? ”
0 คะแนน
|
93 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:12:00
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ในการทำระบบ ISO version นี้ยังเป็นระบบเอกสารอยู่หรือไม่ ? ”
0 คะแนน
|
136 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:11:06
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ หลักสูตรที่จำเป็นต้องอบรมสำหรับ ISO ของแต่ละส่วนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ? ”
0 คะแนน
|
69 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:10:05
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ หลักสูตรการอบรม ISO ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง ? ”
0 คะแนน
|
54 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
13 พฤษภาคม 2563 14:08:43
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ในระบบของ ISO มีเรื่องเกี่ยวกับ Life cycle คือเป็น Life cycle ของอะไร ? ”
0 คะแนน
|
52 ผู้เข้าชม
9273 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์