Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

KM

164 รายการ
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ได้รับการยอมรับในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับรองการจัดการคุณภาพขององค์กร ตั้งแต่การจัดการและการบริหารจัดการจนถึงการผลิตและการบริการ. ในทางกลับกัน, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแผนการของโลกเพื่อป้องกันความยากจน, ปกป้องโลก, และให้แน่ใจว่าทุกคนทั่วโลกจะได้รับความสุข
161 ผู้เข้าชม
ISO 45001 เป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญในการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพการทำงาน (Occupational Health and Safety - OH&S) โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและป่วยจากการทำงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเพิ่มขึ้น ดังนั้น ISO 45001 สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals - SDGs) ในหลายทาง โดยเฉพาะ SDG 8: การทำงานที่ดีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ SDG 3: สุขภาพและความเป็นสิริมง
136 ผู้เข้าชม
แบบจำลองของ CIA ในบริบทของ ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)
133 ผู้เข้าชม
การเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบโรงงานอาจดูเหมือนเป็นงานที่น่ากังวล แต่ด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องและการเตรียมการอย่างรอบคอบ อาจเป็นกระบวนการที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและรักษามาตรฐานคุณภาพสูง คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบโรงงานมีดังนี้
111 ผู้เข้าชม
โดน Audit จะไม่ตกใจถ้ารู้ว่าคำถามเป็นยังไง ไปดูกัน!!!!
145 ผู้เข้าชม
สตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถได้รับประโยชน์จากการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) การตัดสินใจขอใบรับรอง ISO ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของสตาร์ทอัพ รวมถึงอุตสาหกรรม ตลาดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
110 ผู้เข้าชม
การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) และ ISO 22301 มีความเกี่ยวข้องกันแต่มีแนวคิดที่แตกต่างกัน นี่คือความแตกต่าง
161 ผู้เข้าชม
1) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง : ให้องค์กรของท่านมองว่านี้คือโอกาสที่องค์กรจะพัฒนา ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
564 ผู้เข้าชม
เนื่องจาก International Origination for Standardization (ISO) ได้ออกระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 ออกมา ทำให้ British Standards Institution ประกาศออกมาว่าจะเพิกถอนระบบ OHSAS 18001
358 ผู้เข้าชม
หากคุณกำลังคิดว่าห้องปฎิบัติการของคุณจะสามารถขอการรับรอง ISO/IEC 17025:2017 ได้ไหม ต้องมีขอบเขตการทำงานอย่างไร ต้องมีพนักงานกี่คน
370 ผู้เข้าชม
ISO 14001 ถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากที่ ISO 9001 เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทำให้ ISO 14001:1996 ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแรก
357 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 17025:2017 เป็นที่ยอมรับอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ เรียกว่าเป็นการรับรองที่เฉพาะทางมากๆ เพราะว่าเป็นการรับรองทีเ่กี่ยวข้องกับห้องปฎิบัติการเท่านั้น !!
340 ผู้เข้าชม
จากผลสำรวจของ ISO ในปี 2020 พบว่า ประเทศไทยของเรานั้นมีการขอการรับรอง ISO 9001:2015 ถึง 9,240 Certificates และขอรับรองถึง 13,491 แห่ง
566 ผู้เข้าชม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ หลักสูตรที่จำเป็นต้องอบรมสำหรับ ISO ของแต่ละส่วนจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ? ”
891 ผู้เข้าชม

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ ขององค์การตลาด เริ่มจากการ พัฒนาให้บุคลากรทุกระดับของ องค์การตลาด(อต.) มีพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่นำองค์กรสู่การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอU CSR In Process หรือ เทียบเท่า ISO 26000 ประกอบด้วย 7 หลักการ 7 แนวปฏิบัติ

ซึ่ง 7 พฤติกรรมจริยธรรมข้างต้น องค์การตลาด ได้กำหนดให้บุคลากรนำไปปฏิบัติร่วมกับ 7 กระบวนการ หลักด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาล 2) สิทธิ มนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6) ประเด็นด้านผู้ใช้บริการ และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน

44 ผู้เข้าชม

มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018 จึงถือเป็นกุญแจสำคัญ อีกด้านหนึ่ง ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการในการปรับปรุงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการ “การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ”  ที่คำนึงถึงการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ทำให้บุคลากรคำนึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะทำให้สถานประกอบการลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวแล้ว  ยังช่วยลดข้อกีดกันทางการค้าจากนโยบายด้านพลังงานในแถบประเทศทางยุโรป และส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันเกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในปัจจุบันได้อีกทางหนึ่ง

28 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 23053:2022 กำหนดกรอบการใช้งานสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) มาตรฐานนี้อธิบายถึงส่วนประกอบของระบบและหน้าที่ของพวกเขาในระบบนิเวศ AI แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (ML), โดยมุ่งเน้นไปที่การกำหนดกรอบการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
36 ผู้เข้าชม
ISO/IEC 23894:2023 คือมาตรฐานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสำหรับการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในองค์กรสำหรับองค์กรที่มีการพัฒนา  การผลิต ปรับใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ภายในองค์กร
36 ผู้เข้าชม

โลกของเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เราเห็นความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้นและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก แต่นอกเหนือจากประโยชน์ที่เราจะได้รับแล้ว ก็ยังมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางจริยธรรม ความโปร่งใส และการพัฒนาเอไออย่างมีความรับผิดชอบ มาตรฐาน ISO/IEC 42001:2023 Information technology – Artificial intelligence – Management system ที่ช่วยให้แผนงานขององค์กรสามารถก้าวสู่ระบบการจัดการเอไอที่ช่วยลดผลกระทบดังล่าว และมีความน่าเชื่อถือ

45 ผู้เข้าชม
CBAM คือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการกำหนดราคาสินค้านำเข้าบางประเภทเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเข้ามาใน (EU) และมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (EU)
46 ผู้เข้าชม
ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรธุรกิจ ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของตน ตั้งแต่พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้พัฒนาและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกการรับรองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ฉลากคาร์บอน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน คูลโหมด และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) การรับรองคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โครง การสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกการรับรองกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เป็นต้น เพื่อใช้ในการประเมินและจัดระดับองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและมีการดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจในวงกว้างและเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรธุรกิจตัวอย่าง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต
50 ผู้เข้าชม
ISO 14067 (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon footprint of products) คือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการตลอดวัฎจักรชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังจากการใช้งาน วัดปริมาณออกมาในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
93 ผู้เข้าชม
46643 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์