Welcome to our website, we have over 18 years of experience in ISO Consultant.

KM

145 รายการ
ปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงหากต้องการใช้ระบบการเตรียมการ,วางแผนเพื่อปกป้องสารสนเทศ (ISMS)
1011 ผู้เข้าชม
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่ / แปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to Grave) โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมและการประเมินโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของชุมชน เพื่อที่จะหาวิธีการในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
2669 ผู้เข้าชม
เราจะวิธีจัดการกับความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศกันอย่างไร มาดูกัน!
435 ผู้เข้าชม
Quality Manual (QM) = คู่มือบริหารมาตรฐาน Quality procedure (QP) = ระเบียบปฏิบัติงาน Work Instruction (WI) = วิธีปฏิบัติงาน Supporting Document (SD) = เอกสารสนับสนุน form (fm) = แบบฟอร์ม
2931 ผู้เข้าชม
หัวใจสำคัญของ ISO:27001 คืออะไรเอ่ย??? เขามาดูกันสิ
832 ผู้เข้าชม
เนื่องจากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำและเชื่อถือได้ของข้อมูลจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้ในการสำรวจสามารถให้ผลการวัดที่แม่นยำตามความต้องการ การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับ การทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานยังสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตามที่ต้องการ บทความนี้จะกล่าวถึงความหมายของการสอบเทียบ ความสำคัญของการสอบเทียบ แนวทางปฏิบัติของการสอบเทียบเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้เหมาะสมต่อไป
3759 ผู้เข้าชม
องค์ประกอบสำคัญๆในการนำ ISO:27001 มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์กร มีอะไรบ้างมาดูกัน
1338 ผู้เข้าชม
ขอบเขตการขอรับรองระบบคุณภาพ รวมถึงข้อกำหนดที่ต้องการยกเว้นและเหตุผล เช่น บริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นธุรกิจบริหารจัดการเรือ ไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ จึงระบุในคู่มือคุณภาพ “ยกเว้นข้อกำหนดที่ 8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เนื่องจากบริษัทไม่มีกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ”
450 ผู้เข้าชม
PDCA คือวงจรหรือแนวคิดการบริหารคุณภาพการทำงานประเภทหนึ่งที่ถูกคิดค้นโดย วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) โดยที่ PDCA นั้นเป็นตัวย่อของศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วย P (Plan) คือการวางแผน D (Do) คือการลงมือปฏิบัติ C (Check) คือการตรวจสอบ และ A (Action) คือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยที่แบ่งเป็นกระบวนการทำ PDCA ได้ดังนี้
4753 ผู้เข้าชม
กว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ต้องผ่านอะไรมาบ้างมาดูกัน
1097 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
541 ผู้เข้าชม
3 Steps to ISO:27001 ง่ายๆลองเข้ามาดูกัน
873 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
687 ผู้เข้าชม
ประโยชน์ทางด้านการตลาดของ ISO/IEC 27001 มีอะไรบ้างมาดูกัน
535 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
996 ผู้เข้าชม
อะไรคือสิ่งที่ควรรู้ก่อนนำ ISO/IEC:27001 มาใช้ วันนี้เรามาดูกัน
390 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
1119 ผู้เข้าชม
มาตรฐาน ISO/IEC:27001 เป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (IT)
976 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
867 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
383 ผู้เข้าชม
สรุปใจความสำคัญในแต่ละข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
1265 ผู้เข้าชม
CAR ย่อมาจากคำว่า " Corrective Action Request " หมายถึง การร้องขอให้องค์กรการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น
18575 ผู้เข้าชม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ WP ปัจจุบัน กับ WP ที่ผ่านมามีแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ? ”
430 ผู้เข้าชม
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ บริษัท สเปลนดิด ออก้า จำกัด จัดทำวิดีโอเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015, ISO14001:2015 & ISO45001:2018 Integrated System ให้กับพนักงานในบริษัทได้เข้าใจ กับคำถามที่ว่า “ ในการทำระบบ ISO version นี้ยังเป็นระบบเอกสารอยู่หรือไม่ ? ”
634 ผู้เข้าชม
36596 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์